Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:  

PhDr. Gabriela Tarnóciová

kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk

Náplň práce výchovnej poradkyne:
 • Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu.
 • Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o stredoškolskú mládež.
 • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiaka.
 Konzultačné hodiny:  
 • pondelok: 09.20 –  10.05 hod.
 • utorok:      09.20 –  11.10 hod.
 • piatok:       11.20 –  12.05 hod. (alebo dohodou) 

Na škole pôsobí aj školská psychologička, ktorá rieši odborne jednotlivé problémy, ktoré vznikajú v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Školská psychologička: PhDr. Iveta Jonášová PhD.

Konzultačné hodiny: 

 • štvrtok: 8.00 – 16.00 hod. (alebo dohodou)
Poznámka:
 • Časy konzultačných hodín sú orientačné, záujemcovia o konzultácie sa môžu dohodnúť s výchovnou poradkyňou na vhodnom termíne.
 • Výchovná poradkyňa sprostredkuje aj konzultácie so školskou psychologičkou v inom termíne, ako je uvedené.

Združenie rodičov školy

RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice bude v školskom roku 2022/2023 pracovať v zložení:

Predseda – Ing. Brezová Ľubica

Členovia:
I. A  –  Ing. Slivka Ľuboš 
I. B  –  Üveges Csaba
I. C  –  MDDr. Takáčová Jana
I. D  –  Ing. Špegárová Anna PhD.

II. A  –  Kurucová Miriam
II. B  –  Tomiová Jana
II. C  –  Krajcárová Silvia 
II. D  –  Demjančíková Žaneta

III. A  –  Mgr. Willert Katarína
III. B  –  Dargajová Marianna
III. C  –  Hanušin Stanislav

IV. A  –  Ing. Brezová Ľubica 
IV. B  –  Mgr. Badičová Martina
IV. C  –  Školníková Petronela

PRÍSPEVOK ZRŠ:

Vážení rodičia,
z dôvodu zjednodušenia výberu rodičovského príspevku Vám ponúkame možnosť úhrady príspevku prevodom priamo na účet rodičovského združenia.

Pre efektívnu kontrolu je nutné pri prevode uviesť:

 • Meno a priezvisko žiaka
 • Trieda
 • SRRZ – Z pri Strednej priemyselnej škole
  Komenského 2
  Košice 040 01
 • Číslo účtu v tvare IBAN:             SK 6409000000000082123513

Stravovanie a ubytovanie žiakov

Možnosti stravovania žiakov našej školy

Žiaci našej školy sa môžu stravovať v jedálni Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti ubytovania žiakov našej školy

Usmernenie Košického samosprávneho kraja pre prijímanie do školských internátov

Zápisný lístok do školského internátu