Rada školy

RADA ŠKOLY pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice 
bude v školskom roku 2022/2023 pracovať v zložení:

Mgr. Eduard ADAMSKÝ  – predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Carmen SABOLOVÁ – podpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Ing. Miloš IHNÁT – delegovaný poslanec KSK

Ing. Jaroslav POLAČEK – delegovaný poslanec KSK

JUDr. Ivana PUCHALLOVÁ PhD. – zástupca zriaďovateľa

Mgr. Martin ŽAKOVIČ – zástupca organizácie podieľajúcej sa na výchove

Ing. Ľuboš SLIVKA – zástupca rodičov

Ing. Ľubica BREZOVÁ  zástupca rodičov

Mgr. Mária BADIČOVÁ – zástupca rodičov

Mgr. Silvia AMBRIŠKOVÁ – zástupca nepedagogických zamestnancov

Erik ČATLOCH – zástupca študentov

Hodnotiaca správa

2022/2023

HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

2021/2022

HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

2020/2021

HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

2019/2020

HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

2018/2019

HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

2017/2018

HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Zo súčasnosti

Základné informácie

ŠTUDIJNÉ ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2023-2024

Škola sídli v pôvodnej historickej budove na Komenského č. 2 v Košiciach. V areáli školy sa nachádza niekoľko budov, predný a zadný školský dvor.

Budova školy v súčasnosti

Riaditeľ školy: Mgr. Rastislav Friga

Zástupcovia riaditeľa školy:

Ing. Renáta Ižolová   renata.izolova@priemyslovka.sk

Ing. Alena Poráziková

Vedúci dielní: Ing. Vincent Tirčo

Výchovná poradkyňa: PhDr. Gabriela Tarnóciová

Školský psychológ:  Mgr. Tímea Schostoková

Koordinátorka pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Daniela Pastírová

Podporný tím: PhDr. Gabriela Tarnóciová, Mgr. Tímea Schostoková, RNDr. Daniela Pastírová

Koordinátor informatizácie: Ing. Matej Capák

Koordinátorka školského parlamentu: Mgr. Hana Olejníková

Počet žiakov: 322

Počet tried: 14

Počet zamestnancov: 40

  • pedagogickí zamestnanci: 31
  • technicko – hospodárski pracovníci: 9

Počet učební: 23

Počet odborných učební a laboratórií: 10

Školské dielne: 6

Materiálne vybavenie školy

Odborné učebne sú vybavené najmodernejšou výpočtovou a audiovizuálnou technikou, škola je pripojená na internet, má vlastné dielne, laboratóriá, telocvičňu, multifunkčné ihrisko a posilňovňu.

Z histórie

V roku 1870 vtedajší minister školstva vyslal Józefa Szakkayho, profesora košickej reálky, na študijnú cestu do cudziny, aby spoznával vyššie odborné vyučovanie. Szakkay sa oboznámil s odbornými školami v piatich vyspelých štátoch Európy. V roku 1871 predložil ministerstvu návrh na založenie vyššieho priemyselného učilišťa. Ministerstvo návrh prijalo a v auguste toho istého roku povolilo otvorenie trojročného Vyššieho strojníckeho učilišťa. Vyučovanie sa začalo 9. októbra 1872 s 19 žiakmi, po prvom mesiaci ich bolo 31. V školskom roku 1874/75 mala škola tri triedy a svojich vlastných profesorov. Od 1. januára 1876 prešla táto najstaršia škola svojho druhu v strednej Európe pod štátnu správu. Minister školstva súčasne vymenoval Ing. Szakkayho za riaditeľa školy. Súčasná budova SPŠ strojníckej stojí na pozemku, ktorý škola kúpila v roku 1876 na výstavbu školských dielní. 8. novembra 1878 navštívil školu aj vtedajší panovník František Jozef. Zdržal sa asi pol hodiny.

Už v školskom roku 1878/80 dosiahla škola európsku úroveň. V roku 1885 sa už nevyhovujúca budova školy zbúrala. Nová sa začala stavať v máji 1879 a už v novembri bola hotová. Prvé významné obdobie histórie školy sa skončilo v roku 1886, keď zomrel jej zakladateľ, Ing. Szakkay. Novým riaditeľom sa stal Karol Tetmayer, ktorý prepracoval organizačný poriadok školy a pozdvihol ju medzi najslávnejšie inštitúcie Rakúsko – Uhorska.

V septembri 1889 sa začali práce na rozšírení školy. Prestavba, ktorá sa ukončila v októbri 1901, dala škole tvar aký má dodnes.

Veľkým prelomom v histórii školy bola 1. svetová vojna, keď budova slúžila ako vojenské veliteľstvo i vojenská nemocnica. Vojsko zabralo i dielne, premenili ich na opravovňu motorových vozidiel a neskôr v nich vyrábali zbrane a muníciu. Od jari 1916 sa v dvoch učebniach vyrábali umelé končatiny a ortopedické pomôcky.

Nová čsl. vláda vymenovala za riaditeľa školy Ing. Václava Mayera. V škole sa začalo vyučovať po slovensky. Do prvého slovenského ročníka sa prihlásilo 49 žiakov a v januári 1920 bola otvorená aj jedna trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Štúdium sa končilo maturitou.

V školskom roku 1931/32 bola v škole zriadená čitáreň a školská knižnica, ktorá v roku 1938 obsahovala 13 260 výtlačkov. Chudobným žiakom sa poskytovala sociálna pomoc, vydávalo sa im šatstvo a mali bezplatné obedy.

Od roku 1918 po rok 1938 absolvovalo školu 1132 študentov.

Ďalším negatívnym zásahom do života školy bola druhá svetová vojna, škola bola rozdelená, jedna jej časť (slovenská) pod vedením riaditeľa Ing. Juraja Krajčoviča, prešla do Ružomberku a neskôr do Banskej Bystrice. Po skončení vojny, v školskom roku 1945/46 dostala škola oficiálny názov Štátna priemyselná škola v Košiciach.

Po 2. svetovej vojne pribúdajú k pôvodnému strojárskemu odboru ďalšie:
elektrotechnický,  hutnícky a dopravný.

Z priestorových dôvodov sa tieto odbory odčlenili v rokoch 1952 – 1967 od materskej SPŠS a vytvorili sa z nich samostatné priemyselné školy. Spolu s denným štúdiom sa rozvíja i štúdium popri zamestnaní. V roku 1955 sa začala výstavba novej školy na Komenského 44, tam sa presunul elektrotechnický odbor v roku 1967/68, hutnícky sa odčlenil v roku 1963/64, časť s vyučovacím jazykom maďarským v r. 1952/53. Posledný odčlenený odbor je dnes SPŠ dopravná. Od roku 1967 učitelia školy navrhovali a zhotovovali učebné pomôcky. Tie sa úspešne vystavovali na svetovej výstave vo Švajčiarsku , ďalej v Budapešti, Brne, Banskej Bystrici a v Prahe. Potom ich distribuovali do škôl všetkých stupňov v Československu. V rokoch 1977-83 sa vybudovali dve telocvične, odborné učebne, rysovne, nadstavba laboratórií a upravil sa školský dvor.

V školskom roku 1976/77 bol od rozdelenia školy dosiahnutý najväčší počet tried (54) s počtom žiakov 1609 a troma elokovanými triedami v Krompachoch, Prakovciach a Medzeve.

V roku 1983 sa prvý raz postavila na čelo školy žena – riaditeľka Ing. Mária Slovinská. V roku 1989 začína vychádzať školský časopis Labyrint, ktorý bol ocenený slovenským syndikátom novinárov.

Školu absolvovalo počas jej doterajšej existencie 14 782 žiakov. V súčasnosti sa mnohí jej absolventi stretávajú v Klube priateľov priemyselnej školy strojníckej, ktorý založili v roku 1992. Klub založil nadáciu, ktorá slúži najmä talentovaným žiakom a na zabezpečenie ich študijných pobytov doma i vo svete a na zlepšovanie materiálneho vybavenia školy. Klub vydáva vlastný časopis Šrubkár. Škola nadviazala družobnú spoluprácu s podobnými školami v Maďarsku,Holandsku a Poľsku.

Unikátom školy je od roku 1982 školské múzeum, jediné vo východoslovenskom regióne, v ktorom sú i vzácne exponáty z 19. storočia. Aj z nich sa dozvedáme, že SPŠ strojnícka v Košiciach začínala s kachľovými pecami a petrolejovými lampami a v súčasnosti sa nachádza v „priestore“ počítačov a internetu.

NAŠA ŠKOLA JE PRVOU PRIEMYSELNOU ŠKOLOU V RAKÚSKO – UHORSKU