Vzdelávanie od 17. 5. 2021

Od 17. mája 2021 platí Rozhodnutie ministra školstva, ktorým bolo obnovené prezenčné vyučovanie na školách. Vyučovanie v 1. až 3. ročníku bude realizované podľa platného rozvrhu hodín prezenčnou formou.

Žiak je povinný predložiť triednemu učiteľovi Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha 4), ak nebol prítomný v škole viac ako 3 dni. Vyhlásenie je dostupné aj cez EduPage.

Dôležité informácie:

Rozhodnutie ministra od 17_5_2021

Manuál pre stredné školy od 17_5_2021

Usmernenie k realizácii praktického vyučovania počas pandémie od 17_5_2021

Príloha 1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 17_5_2021

Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy 17_5_2021

Príloha 2 – Vyhlásenie zamestnanca 17_5_2021

Príloha 3 – Často kladené otázky 17_5_2021

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu 17_5_2021

Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy 17_5_2021


Vyučovanie bude od 10. mája 2021 zabezpečované podľa REGIONÁLNEHO ŠKOLSKÉHO COVID AUTOMATU nasledovne:

 • v pondelok 10. mája 2021 udeľuje riaditeľ z dôvodu prijímacích skúšok všetkým žiakom školy riaditeľské voľno
 • nástup žiakov všetkých ročníkov do školy na prezenčné vyučovanie je v utorok 11. mája 2021
 • vyučovanie bude zabezpečované podľa platného rozvrhu hodín
 • žiaci – ubytovaní na internáte – kontaktujte svoje internáty kvôli termínu nástupu (predpoklad je v pondelok poobede)
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti je možné odovzdať v tlačenej forme alebo cez EduPage (modul Žiadosti/Vyhlásenia)
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti

Dôležité informácie:

NÁVRAT DO ŠKOLY OD 3_5_2021.pdf

PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST.pdf

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

Covid manuál pre stredné školyV zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8.4.2021 bude vyučovanie od 12. apríla 2021 zabezpečované nasledovne:

 • žiaci štvrtého ročníka sa budú vzdelávať prezenčnou formou podľa platného rozvrhu hodín
  • podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je test plnoletého žiaka alebo prípustná alternatíva podľa platných predpisov
  • prevádzka školských internátov pre žiakov stredných škôl končiaceho ročníka nie je umožnená
 • žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín

Ďalšie informácie:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdfRozhodnutie riaditeľa 3_3_2021 Sp.zn. 53_21

V súlade s  Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021, v súlade s Pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 2.3.2021 a po zvážení aktuálnych prevádzkových a personálnych podmienok bude od stredy 3. marca 2021 až do odvolania zabezpečované vzdelávanie všetkých žiakov školy dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín.

O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage a na webovej stránky školy www.priemyslovka.sk

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani-2.htmlŽiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú vzdelávať aj od 3. marca do 5. marca 2021 dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín. Pozorne sledujte oznamy v EduPage!

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín do odvolania.


Žiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú vzdelávať v utorok 2. marca 2021 dištančnou formou. Pozorne sledujte oznamy v EduPage!

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín do odvolania.


Žiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú v pondelok 1. marca 2021 vzdelávať dištančnou formou podľa rozvrhu hodín. Od utorka 2. marca 2021 začína pre 4. ročník prezenčná forma vzdelávania podľa rozvrhu hodín. Pozorne sledujte správy v EduPage!!!

POZOR !

Školské internáty nie sú povolené (výnimku majú zdravotné školy).
Na testovanie žiakov, resp. žiakov a 1 zákonného zástupcu pri neplnoletých žiakoch sa odporúča zatiaľ využiť existujúce MOM.
Poskytovanie stravy v školskej jedálni je možné iba pre končiace ročníky s prezenčnou výučbou, ostatní stravníci – len cez výdajne okienko.

Do škôl v bordových okresoch môžu nastúpiť na prezenčnú výučbu aj žiaci z rožňavského (čierneho) okresu, pokiaľ sa preukážu negatívnym antigénovým testom.

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín.Žiaci stredných škôl od 8. februára 2021 do 19. februára 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Jarné prázdniny budú od 22. februára 2021 do 26. februára 2021.

Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.htmlŽiaci stredných škôl od 1. februára 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. Polročné prázdniny 1. februára 2021 boli zrušené.


Vláda SR  uznesením č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov číslo: 832/2021 vydala opatrenia na pokles ochorení COVID-19  na území SR.

Žiaci stredných škôl od 25.01.2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.


V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 platí od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021 zákaz vychádzania.

V súlade s odporúčaním ministra školstva a zriaďovateľa pokračujeme od 11. 1. 2021 až do 22. 1. 2021 v dištančnej forme výučby (platí aj pre končiace ročníky).
Testovanie žiakov, aspoň 1 zákonného zástupcu a zamestnancov sa pre stredné školy posúva na 22. 1. 2021 až 24. 1. 2021 s plánovaným nástupom na prezenčnú formu výučby 25. 1. 2021 (ak to epidemiologická situácia dovolí).

 

Dôležité informácie:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/453/20201231.html
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/
https://www.minedu.sk/26074-sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021/


Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

Stredné školy prechádzajú od 12. októbra 2020 (pondelok) na dištančné vzdelávanie až do odvolania.  

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

18142 Usmernenia k hodnoteniu za prvý polrok 2020_2021

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.