2017-2018

 Súťažné odbory Stredoškolskej odbornej činnosti

40.ročník

Školský rok 2017/2018

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Hotelierstvo (HORECA), gastronómia a cestovný ruch

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektronika a hardware

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Školský rok : 2017/2018

Dňa 20.2 a 21.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnilo celkovo 67 žiakov našej školy s celkovým počtom 67 súťažných prác. Najväčšie zastúpenie mali ako už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava (58 prác), v odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia (7 prác), v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (2 práce).

Konzultantmi jednotlivých prác boli: Ing. Jozef Horňák (14), Ing. Viera Kováčová, CSc. (14), Mgr. Zuzana Ben Peretz (11), Ing. Carmen Sabolová (7), Ing. Matej Capák (5), Ing. Roman Valenčák (4), Ing. Magdaléna Belejová (3), Ing. Renáta Ižolová (2), RNDr. Martina Urbanová, PhD. (2), Ing. Katarína Gombalová (2), Ing. Peter Burdza (2), Ing. Anna Vargová (1), Ing. Mária Pramuková (1)

2018-2019

 Súťažné odbory 41. ročník SOČ

Šk. rok 2018/2019

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo, farmakológia

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné

        hospodárstvo)

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry ,umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Školský rok : 2018/2019

Dňa 27.2 a 28.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnilo celkovo 67 žiakov našej školy s celkovým počtom 55 súťažných prác. Najväčšie zastúpenie mali ako už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava (46 prác) a v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (9 prác).

Konzultantmi jednotlivých prác boli: Ing. Jozef Horňák (13), Mgr. Zuzana Ben Peretz (13), Ing. Viera Kováčová, CSc. (7), Ing. Carmen Sabolová (6), Ing. Roman Valenčák (4), Ing. Matej Capák (2), Ing. Renáta Ižolová (2), Bc. Jaroslav Kakalejčík (2), Ing. Anna Vargová (2), ), Ing. Tomáš Papuga (2), Ing. Mária Pramuková (1), Ing. Magdaléna Belejová (1)

Výsledková listina:

Meno a priezvisko žiaka Trieda Odbor Názov práce Hodnotenie v školskom kole
Andrea VOJTKOVÁ IV.C 9 Princíp fungovania letových prevádzkových služieb 1.miesto, nepostup do OK Košice
Emma JUHÁSOVÁ IV.C 9 Využitie drevného odpadu v praxi 2.miesto, nepostup do OK Košice
Viktória SALÓCIOVÁ IV.C 9 Prehľadové služby riadenia letovej prevádzky 2.miesto, nepostup do OK Košice
Kristián KOHUT IV.D 9 Výroba hydraulického lisu zo starého vínneho lisu 1.miesto, nepostup do OK Košice
Peter CHOVAN IV.D 9 Rekonštrukcia motocyklu Jawa 50 typ 05 2.miesto, nepostup do OK Košice
Július TAKÁČ IV.D 9 Montáž vzduchotechniky na brzdy prívesu 3.miesto, nepostup do OK Košice
Martin SÁBLÍK IV.A 9 Prívesný vozík za bicykel 1.miesto, postup do KK Košice
Samuel SIROTŇÁK IV.A 9 Konštrukčný návrh stojanu na hokejový výstroj 2.miesto, nepostup do OK Košice
Matej PORKOLÁB IV.A 9 Návrh a konštrukčné spracovanie prenosnej štiepačky 3.miesto, nepostup do OK Košice
Mário REPKA IV.D 14 Renovácia leteckej vrtule V-503A – učebná pomôcka 1.miesto, postup do KK Košice
Michal FRIŠTIK IV.A 14 Prierez motorom z motocykla YAMAHA XTZ 660 1.miesto, postup do KK Košice
Adam BRECKO IV.A 14 Návrh a konštrukčné spracovanie ohýbačky 2.miesto, nepostup do OK Košice
Ján SEDLÁK IV.A 14 Frézovanie na CNC stroji 3.miesto, nepostup do OK Košice

Kritéria prijímacieho konania

Prijímacie skúšky sa realizujú písomnou formou z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Čas určený na vypracovanie testu je 60 minút z každého predmetu. Uchádzači so ŠVVP budú mať čas predĺžený o 50 %.

Kritéria – PS 2024

Kritéria – PS 2025

Video k prijímacím skúškam pre zákonných zástupcov

Na denné štúdium v školskom roku 2024/2025 budú uchádzači prijatí až do naplnenia plánovaného počtu tried.

Všeobecné údaje pre školský rok 2024/2025

Predpokladaný počet novoprijatých žiakov spolu:   110       Počet tried: 5

 • 2381 M  strojárstvo –  20 žiakov                                                                            
 • 2387 M mechatronika – 36 žiakov                                                                     
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení –  24 žiakov                                                 
  • v systéme duálneho vzdelávania
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 18 žiakov 
  • v systéme duálneho vzdelávania
 • 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika   12 žiakov

 Pozn.:  Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov. Poradie uchádzačov v zoznamoch na jednotlivé odbory sa určí podľa bodového zisku.

 

 

 

 

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:  

PhDr. Gabriela Tarnóciová

kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk

Náplň práce výchovnej poradkyne:
 • Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu.
 • Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o stredoškolskú mládež.
 • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiaka.
 Konzultačné hodiny:  
 • pondelok: 09.20 –  10.05 hod.
 • utorok:      09.20 –  11.10 hod.
 • piatok:       11.20 –  12.05 hod. (alebo dohodou) 

Na škole pôsobí aj školská psychologička, ktorá rieši odborne jednotlivé problémy, ktoré vznikajú v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Školská psychologička: Mgr. Tímea Schostoková

Konzultačné hodiny: 

 • pondelok – piatok: 8.00 – 13.00 hod. (alebo dohodou)
Poznámka:
 • Časy konzultačných hodín sú orientačné, záujemcovia o konzultácie sa môžu dohodnúť s výchovnou poradkyňou na vhodnom termíne.
 • Výchovná poradkyňa sprostredkuje aj konzultácie so školskou psychologičkou v inom termíne, ako je uvedené.

Duálne vzdelávanie

Vážení rodičia,

ak sa rozhodujete spolu s Vašim dieťaťom, na akú strednú školu podať prihlášku možno Vám pomôžu nasledujúce informácie.

DUÁLNE VZDELÁVANIE – ŠIOV

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Žiaci strednej odbornej školy s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia.

Praktická príprava je na rozdiel od klasického spôsobu výučby v reálnych podmienkach na pracovisku zamestnávateľa. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby v škole.

Od školského roka 2018/2019 je možné na našej škole absolvovať odborné vzdelávanie a praktickú prípravu v systéme duálneho vzdelávania v študijných odboroch:

2413 K mechanik strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach uzatvorila zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

NAPÍSALI O NÁS

145. VÝROČIE ZALOŽENIA NAŠEJ ŠKOLY

Do brány rozumu sa vchádza bránou školy. Každý deň otvára sa v múdrosti nová krása a tá už do poznania tmu siať nedovolí.

Uverejňujeme krásny príhovor riaditeľa školy k 145. výročiu založenia školy.

Vážený pedagogický zbor, milí študenti,

Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítal pri tejto slávnostnej udalosti, akou je 145. výročie založenia našej školy. Veľmi rád využívam možnosť prihovoriť sa Vám pri príležitosti tak významného výročia v histórii našej školy a nášho mesta. Pravdou je, že od roku 1872, keď sa prvýkrát otvorili brány našej školy, proces vzdelávania prešiel mnohými zmenami. Tak ako sa menili spoločenské podmienky, striedali sa obdobia vzostupov i úderov.

Prenesme sa na chvíľu do minulosti a pripomeňme si udalosti, ktoré predchádzali vzniku našej školy. Písala sa druhá polovica 19. storočia, keď v Uhorsku vznikla prvá škola na prípravu priemyselných odborníkov. Na túto zložitú úlohu sa podujal profesor košickej reálky, inžinier Jozef Szakkay.

9. októbra 1872 bolo otvorené Vyššie strojnícke učilište v Košiciach ako súkromný ústav Jozefa Szakkayho.

Mal 31 žiakov, 56 vyučovacích hodín týždenne. Profesor Szakkay následne získava štátnu dotáciu, kupuje rozľahlý pozemok, buduje dielne. O trinásť rokov získava peniaze na novú budovu a v roku 1886 stojí nová budova navrhnutá architektom Petrom Jakabom.

Prvá svetová vojna ťažko zasiahla aj strojnícku priemyslovku. Dielne boli premenené na vojenskú autoopravovňu, vyrábala sa v nich munícia a protézy.

V medzivojnovom období sa vyučovacím jazykom stáva slovenčina i maďarčina, konajú sa prvé maturitné skúšky. Druhá svetová vojna prináša ďalšie ťažké obdobie. Časť školy s vyučovacím jazykom maďarským ostáva v Košiciach, slovenské oddelenie sa úradným príkazom sťahuje do Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrice, Ružomberka.

Druhá svetová vojna končí a naša škola nanovo začína. A darí sa jej. Košická priemyslovka je v týchto časoch obrovským kolosom, má 63 tried v dennom a 63 tried vo večernom štúdiu. A tak sa od našej priemyslovky postupne odčleňujú jednotlivé odbory a vznikajú z nich v šesťdesiatych rokoch samostatné školy. Stredná priemyselná škola s vyučovacím jazykom maďarským, hutnícka, dopravná, elektrotechnická priemyslovka.

Posuňme sa však do súčasnosti. Pán Szakkay by žasol. Za 145 rokov naša škola 19 krát zmenila názov, riadilo ju 20 riaditeľov, z toho 2 ženy, vyučovalo tu viac ako 450 učiteľov a viac ako 80 z nich boli absolventmi školy. Do tohto času, akým je 145 rokov existencie našej školy, sa dajú premietnuť tisícky osudov mladých ľudí, ktorí práve na našej priemyslovke získali vzdelanie.

Vážení kolegovia, milí študenti !

Jubileum je príležitosťou nielen na spomienky, ale aj na bilanciu dosiahnutých výsledkov, vyjadrenie hrdosti na svoju školu. V zrkadle spomienok sa vynárajú žiaci, ktorí prispeli k dobrému menu školy, absolventi, ktorí sa dobre uplatnili a uplatňujú v odbornej a spoločenskej sfére.

Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že dnešný slávnostný jubilejný deň bude silným impulzom pre úspešnú budúcnosť nás a našej školy. Želáme si to všetci, veď naša 145 ročná alma mater, teda ľudia, ktorí tvorili jej históriu, budujú jej súčasnosť a pripravujú budúcnosť, si to zaslúži.

Ing. R. Ižolová