Kritéria prijímacieho konania

Prijímacie skúšky sa realizujú písomnou formou z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Čas určený na vypracovanie testu je 60 minút z každého predmetu. Uchádzači so ŠVVP budú mať čas predĺžený o 50 %.

Kritéria – PS 2024

Kritéria – PS 2025

Video k prijímacím skúškam pre zákonných zástupcov

Na denné štúdium v školskom roku 2024/2025 budú uchádzači prijatí až do naplnenia plánovaného počtu tried.

Všeobecné údaje pre školský rok 2024/2025

Predpokladaný počet novoprijatých žiakov spolu:   110       Počet tried: 5

  • 2381 M  strojárstvo –  20 žiakov                                                                            
  • 2387 M mechatronika – 36 žiakov                                                                     
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení –  24 žiakov                                                 
    • v systéme duálneho vzdelávania
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 18 žiakov 
    • v systéme duálneho vzdelávania
  • 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika   12 žiakov

 Pozn.:  Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov. Poradie uchádzačov v zoznamoch na jednotlivé odbory sa určí podľa bodového zisku.

 

 

 

 

Duálne vzdelávanie

Vážení rodičia,

ak sa rozhodujete spolu s Vašim dieťaťom, na akú strednú školu podať prihlášku možno Vám pomôžu nasledujúce informácie.

DUÁLNE VZDELÁVANIE – ŠIOV

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Žiaci strednej odbornej školy s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia.

Praktická príprava je na rozdiel od klasického spôsobu výučby v reálnych podmienkach na pracovisku zamestnávateľa. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby v škole.

Od školského roka 2018/2019 je možné na našej škole absolvovať odborné vzdelávanie a praktickú prípravu v systéme duálneho vzdelávania v študijných odboroch:

2413 K mechanik strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach uzatvorila zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi: