Maturita 2020/2021

Ústna maturitná skúška z matematiky a anglického jazyka B2 sa uskutoční 31. mája 2021 podľa harmonogramu:

MS 2021 UFIC termín


Rozhodnutie o jazykovej úrovni MS z cudzieho jazyka 7.5.2021

Rozhodnutie ministra o jazykovej úrovni maturitnej skúšky z cudzieho jazyka s účinnosťou od 7.5.2021.pdf

V nadväznosti na epidemiologickú situáciu a požiadavky praxe sa rozširujú dôvody pre administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky.

Ak sa žiak vzdelával na úrovni B1 a prihlásil sa na maturitnú skúšku na úrovni B2, umožňuje sa vykonanie internej časti maturitnej skúšky aj administratívne, avšak na maturitnom vysvedčení bude uvedená úroveň B1, vzhľadom na to, že škola má k dispozícii podklady na hodnotenie na tejto úrovni, nie na úrovni B2.

Písomný súhlas plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka s vykonaním internej časti maturitnej skúšky administratívne je potrebné zaslať riaditeľovi školy do 12. mája 2021.

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o maturitnej skúške z 22.3.2021

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky 2020/2021

Najčastejšie otázky o maturitách 2020/2021

Maturanti,

známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok za celé štúdium. Známky na maturitnom vysvedčení dostanete podľa výsledkov práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky – sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Dôvodom je intenzívnejšia druhá vlna koronavírusu a tým spôsobené prerušenie dochádzky do škôl, ale aj ťažko predvídateľná epidemiologická situácia na Slovensku v budúcich týždňoch. 

Žiaci posledných ročníkov stredných škôl budú v tomto školskom roku maturovať administratívne. Výsledky maturitnej skúšky určí škola aritmetickým priemerom z výsledkov žiaka počas celého štúdia. Priemer známok sa vypočíta zo všetkých koncoročných vysvedčení žiaka a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

Riaditeľ školy do 3. mája určí skupiny príbuzných predmetov, ktoré sa budú počítať do výslednej známky. Do 10. mája sa na škole uskutoční koncoročná klasifikácia, vrátane komisionálnych skúšok. Žiaci dostanú spriemerovanú známku do 19. mája 2021. Žiak, ktorý má záujem prejsť klasickou maturitou, napríklad, aby dostal lepšiu známku, môže požiadať o tradičnú formu ústnej maturity. Ústne maturity na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termíne od 31. mája 2021.

Výučba v štvrtom ročníku sa naďalej uskutočňuje a žiaci sa musia zúčastňovať výučby.

Maturita podľa priemeru sa vzťahuje na štyri povinné predmety. Všetci žiaci dostanú známky zo štyroch povinných predmetov. Ak má žiak piaty dobrovoľný predmet (matematika), maturuje z neho ústne. Do 30. apríla však môže požiadať o zrušenie skúšky z dobrovoľného predmetu. Rozhodnutie ministra školstva zo 4.1.2021 – MS

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2020-2021?componentId=1701

Základné informácie o MS 2021.pdf

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.
  2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
  3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.
  4. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Odôvodnenie:

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.


Informácie o MATURITE 2020/2021 sú zverejnené aj na webe NÚCEM

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2020-2021?componentId=1701


Žiaci (maturanti) posledného ročníka musia nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku do 30. septembra 2020.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Základné informácie o MS 2021.pdf

Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ:

16. marec 2021 – EČ a PFIČ – slovenský jazyk a literatúra (SJL)

17. marec 2021 – EČ a PFIČ – anglický jazyk (AJ) – úroveň B1 alebo B2

18. marec 2021 – EČ – matematika (MAT)

Náhradný termín EČ a PFIČ MS – 8. apríl až 13. apríl 2021.

Na výveske v škole a na internetovej stránke školy bude zverejnený časový harmonogram a zoznamy žiakov podľa tried, v ktorých vykonajú EČ MS a PFIČ MS.